ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Έπαθλο
Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο την παροχή ενός ασφαλιστηρίου οχήματος (ΕΙΧ ή
Μοτοσυκλέτας) στο νικητή, ο οποίος θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωσης που θα
διενεργηθεί στις 26 Ιουνίου 2020.
Η ασφάλιση περιλαμβάνει την αστική ευθύνη για υλικές ζημίες και σωματικές
βλάβες, κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα, φροντίδα ατυχήματος και προστασία
bonus malus.
2. Διάρκεια
Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 12/06/2020
έως και τις 26/06/2020.
3.Δικαίωμα συμμετοχής – Προϋποθέσεις
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες στην κατοχή
τους το όχημα που θα ασφαλιστεί, σε περίπτωση κλήρωσής του
3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να συμπληρώσει τη φόρμα
εγγραφής στο διαγωνισμό δηλώνοντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email)
και το τηλέφωνο του, αφήνοντας ένα σχόλιο για το διαδικτυακό μας ιστότοπο.
3.3  Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή
συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η iValue διατηρεί το δικαίωμα να
αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον
διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3.4 Οι Διοργανωτές επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών  και
δύνανται να αποκλείσουν οιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει
παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη
με τους παρόντες όρους.
4. Διαδικασία – κλήρωση
4.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 26/06/2020 στις 15.00 μμ. Ο νικητής
του διαγωνισμού θα προκύψει από τυχαία κλήρωση μεταξύ των εγκύρων
συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού.
4.2 Ο νικητής θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης που έχει δηλώσει, και θα πρέπει να επικοινωνήσει με την iValue
εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.
4.3 Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δε
δύναται επίσης να ανταλλαγεί με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.
4.5 Η δωρεάν ασφάλιση μπορεί να ενεργοποιηθεί, όποτε το ζητήσει ο νικητής
μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας ασφάλειας του οχήματος του.
5. Διαφημιστική προβολή
Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια κριθεί
σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημοσίευση του
ονόματος του σε κοινωνικά δίκτυα και στο Site της εταιρίας. Οι συμμετέχοντες
παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω
προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών
δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν
προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.
6. Τροποποιήσεις
Τροποποιήσεις από μέρους του διοργανωτή των όρων, της διάρκειας ή του
είδους του προσφερόμενου δώρου κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του
διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του,
δεν αποκλείονται. Οποιεσδήποτε μεταβολές κριθούν σκόπιμες, θα
κοινοποιηθούν στα κοινωνικά δίκτυα και στην ιστοσελίδα www.ivalue.gr , καθώς
και στους ήδη συμμετέχοντες με προσωικό email ή sms.
7. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και
συναίνεση  του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων του  σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα
με τον Ν.  2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από την iValue για
τους σκοπούς  του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των
νικητών και  άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή
τους σχετικά με  διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των
προϊόντων και  υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας.
Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός του ανωτέρω,
νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των
συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.
Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν
οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή
των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη
διοργανώτρια εταιρεία.
8. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των
ως άνω όρων.
9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά
σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των
Αθηνών.