Ποια είναι τα ποσοστά φερεγγυότητας των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών

Σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο κινούνται τα περιθώρια φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών (ανώνυμες εταιρείας) που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται σημαντικά η αξιοπιστία της αγοράς και του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η δημοσιοποίηση των εκθέσεων φερεγγυότητας που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα στη χώρα μας και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ήταν για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες μία πρωτόγνωρη δοκιμασία και ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο ανταπεξήλθαν με επιτυχία και αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα του επιπέδου των στελεχών της ελληνικής αγοράς.

Στη συνέχεια το nextdeal.gr παρουσιάζει ένα συγκεντρωτικό πίνακα με τα περιθώρια φερεγγυότητας της κάθε εταιρείας. Στη πρώτη στήλη είναι το κύριο περιθώριο φερεγγυότητας, και στη δεύτερη στήλη είναι το περιθώριο φερεγγυότητας κάθε εταιρείας χωρίς τη λήψη των μεταβατικών επονομαζόμενων μέτρων και τον υπολογισμό της προσαρμογής μεταβλητότητας.

Ως περιθώριο φερεγγυότητας ή Συντελεστής Φερεγγυότητας II, ορίζεται η αναλογία μεταξύ Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων και των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας του Ομίλου, αμφότερα υπολογιζόμενα σύμφωνα με το καθεστώς της Φερεγγυότητας II. Τα ίδια κεφάλαια ορίζονται μετά την αφαίρεση του προτεινόμενου μερίσματος.

Με άλλα λόγια ο Δείκτης Φερεγγυότητας της Εταιρείας ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του Επιλέξιμου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (δηλαδή τα κεφάλαια που ο επόπτης λαμβάνει υπόψη του) προς το Απαιτούμενο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας επί τοις εκατό! Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμός του περιθωρίου φερεγγυότητας δεν λαμβάνονται υπόψη όλα τα κεφάλαια μιας ασφαλιστικής εταιρείας π.χ. δεν λαμβάνεται υπόψη η υπεραξία κ.λ.π.

Όλες οι εταιρείες που έχουν δείκτη φερεγγυότητας πάνω από 100% είναι αυτό που αποκαλούμε φερέγγυες εταιρείες. Όσες έχουν δείκτη χαμηλότερο από το 100% θα πρέπει να υλοποιήσουν ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των κεφαλαίων τους ή να κάνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Από την άποψη αυτή η ελληνική ασφαλιστική αγορά όπως προκύπτει και από τον σχετικό πίνακα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη σύμφωνα με το βασικό δείκτη φερεγγυότητας.

Σε ότι αφορά τα μεταβατικά μέτρα, είναι διάρκειας μέχρι 16 χρόνια, και να σημειώσουμε ότι πρόκειται για συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία μετά από έγκριση της εποπτικής αρχής προκειμένου να βελτιώσει τον δείκτη φερεγγυότητας της. Τα μεταβατικά μέτρα κρίνονται ορισμένες φορές αναγκαία σε εταιρείες κυρίως ζωής με πολλά παλαιά συμβόλαια μακροχρόνιας διάρκειας, τα οποία στην ελληνική αγορά κυκλοφορούσαν πριν δέκα και 15 χρόνια. Τα εν λόγω συμβόλαια σύμφωνα με τις διατάξεις του Solvency II επηρεάζουν πολύ τα κεφάλαια της εταιρείας και τις μελλοντικές της υποχρεώσεις. Μπορεί όμως μία εταιρεία μόλις βελτιώσει τους δείκτες της (όταν π.χ. πλησιάζει πολύ να φτάσει το 100% χωρίς τα μεταβατικά μέτρα) να εισηγηθεί την άρση των μεταβατικών μέτρων και ο επόπτης να δώσει την έγκριση του.

Σε ότι αφορά την προσαρμογή μεταβλητότητας, είναι ένα μέτρο που αφορά στην αντιμετώπιση της μεταβλητότητας των επιτοκίων, έχει πολύ μικρή επίπτωση στο συντελεστή φερεγγυότητας και λαμβάνεται από όλες τις εταιρείες ζωής σε όλη την Ευρώπη. Για την υιοθέτηση του μέτρου αυτού δεν απαιτείται ειδική έγκριση από τον επόπτη.

Ο αναγνώστης του πίνακα, αλλά και των δημοσιευμένων εκθέσεων έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της κάθε εταιρίας: 

• στη διαχείριση των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει απέναντι στους ασφαλισμένους της
• στην επενδυτική της πολιτική
• στην εταιρική της διακυβέρνηση.

Αξία επίσης έχει για την κάθε μία εταιρεία εάν στην πάροδο του χρόνου διατηρεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο φερεγγυότητας (πάνω από το 100%).

Να σημειωθεί ότι η νέα νομοθεσία με τις εκθέσεις φερεγγυότητας προβλέπει ότι ο συντελεστής φερεγγυότητας έχει παραχθεί με την ίδια μεθοδολογία, για όλη την Ευρώπη. Έτσι όσο και διαφορετικές επενδυτικές πολιτικές και αν έχουν επιλεγεί από τις εταιρίες και όσο διαφορετικά χαρτοφυλάκια κινδύνου αυτές κατέχουν, ο δείκτης φερεγγυότητας αντανακλά την ορθότητα των επιλογών τους και την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησής τους.

Το ύψος του συντελεστή έχει ιδιαίτερη αξία να σημειωθεί όμως ότι και ένας πολύ υψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι η εταιρεία έχει υπερβολικά πολλά κεφάλαια που δεν αξιοποιούνται.

Να σημειωθεί εν κατακλείδι ότι ο ασφαλισμένος επιλέγει μία εταιρεία όχι μόνο με βάση τον δείκτη φερεγγυότητας αλλά και το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει, τα προϊόντα που παρέχει, την γενικότερη παρουσία της στον κλάδο, την ιστορία της και εν γένει όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μία εταιρεία υγιή και με προοπτικές.

Συμπερασματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εκθέσεις φερεγγυότητας στα σημεία που αφορούν:

-την κάλυψη κεφαλαιακής απαίτησης σε οποιαδήποτε βάση αποτίμησης (με χρήση ή όχι μεταβατικών μέτρων)
-το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που παρέχουν στον ασφαλισμένο long term εξασφάλιση (ελληνικά ή ξένα ομόλογα / επενδύσεις )
-το ποσοστό Ίδιων Κεφαλαίων που επιβεβαιώνουν την οικονομική ισχύ
-Το αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο επιβεβαιώνει την σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και σωστών αποφάσεων πάντα προς όφελος των ασφαλισμένων
-την γενικότερη οικονομική κατάσταση της εταιρείας

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω αλλαγών στα επιτόκια το πρώτο τρίμηνο του 2017 , ο συντελεστής φερεγγυότητας όλων των εταιρειών έχει βελτιωθεί περαιτέρω και μάλιστα σημαντικά γεγονός πολύ θετικό για την αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς στο σύνολο της.